Avis legal

En compliment de l’establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem que belvisgrupo.com és un domini del qual BELVIS SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. (endavant BELVIS) n’és el titular, amb CIF B-65.635.500 i inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 42770, Foli 138, Secció 8, Fulla B 412109 i Inscripció 1, i amb domicili social a Gran Via de les Corts Catalanes, número 756, Principalº 1ª, de la ciutat de Barcelona (08013). CONDICIONS D’ÚS Preguem a tots els usuaris que facin una atenta lectura a les presents condicions, ja que regulen les normes d’ús de la present website, incloent-hi els continguts i serveis posats a disposició, i conté tota la informació necessària sobre drets i obligacions. Només per accedir a la website ja se li considerarà “usuari” de la mateixa i amb això s’accepten expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions generales vigents a cada moment. En cas què l’usuari no desitgi acceptar es recomana no fer ús de la website. BELVIS es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions produïdes per canvis legislatius o per decisions corporatives, comprometent-se a publicar i amb això informar de les variacions que puguin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari continuï fent ús de la website. Tanmateix, BELVIS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, l’estructura i disseny de la website, així com els serveis o continguts. Amb aquests termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores, BELVIS podrà suspendre l’accés a la website. Amb l’objectiu d’atendre als clients BELVIS podria incloure nous continguts, productes o serveis que a més d’estar subjectes a les presents condicions també ho estiguin a unes Condicions Particulars que ampliïn o substitueixin les presents. En cas què hi hagués alguna discordança entre les presents i les particulars, prevaldran aquestes últimes. Obligacions i responsabilitats dels usuaris L’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i a l’ordre públic, durant l’ús de la present website, quedant prohibit l’ús amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per a BELVIS o tercers. Per tant, l’ús deu ser adequat i correcte, abstenint-se l’usuari de realitzar conductes danyoses a la imatge, interessos i/o drets de BELVIS i/o tercers, o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Així mateix, deurà abstenir-se d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de BELVIS. L’usuari podrà trobar a la website formularis de contacte en els quals se’ls hi demanarà aportar dades de caràcter personal per rebre informació per part de BELVIS, inclosa la pestanya de proposta de preu. En cumplimentació del mateix l’usuari es compromet a facilitar informació veraç, constituint-se com únic responsable de danys o perjudicis que pugui causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a BELVIS como a tercers. BELVIS adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. Tot i això, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables per la qual cosa BELVIS no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. S’encomana als usuaris que s’abstinguin a introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a BELVIS o tercers. BELVIS es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries per a la defensa dels seus interessos. Propietat Intel·lectual i Industrial. Prohibició de backlinks / hiperlinks Els continguts i, en especial, els dissenys, textos, imatges o fotografies, videos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrials que apareguin en la website són propietat de BELVIS o de tercers que hi hagin autoritzat degudament la inclusió en la website i no es podrà entendre, en cap cas, concedit cap dret ni llicència o renuncia, transmissió, cessió total o parcial sobre aquests, sempre que no hi hagi autorització expressa de BELVIS o dels titulars. L’establiment de hiperlinks en websites externes que linkin amb la present website, en qualsevol site del seu mapa web, és a dir, els backlinks, queden totalment prohibits així com la reproducció de la present website o qualsevol dels seus continguts, excepte si hi ha autorització expressa i per escrit de BELVIS. En cas de reproducció o backlink no autoritzat BELVIS es reserva el dret a reclamar la cessació o, en el seu cas, a emprendre les accions legals necessàries per a la defensa dels seus interessos. Responsabilitat de l’empresa BELVIS no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor dels serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com de les que derivin d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força majors o de cas fortuït. Tant l’accés a la website com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, BELVIS no es responsabilitza de les conseqüències que pugui ocasionar aquests usos o accessos a la informació, únicament procedirà a l’eliminació, tan aviat com sigui possible, dels continguts que puguin generar algun tipus de danys o perjudicis, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu. BELVIS no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que ocasionin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a BELVIS. Normes d’Ús de la pestanya API Noticies En la secció API Noticies s’informa sobre novetats, serveis oferts, dades d’interès i qualsevol informació general relacionada amb el Grupo BELVIS. La present website no ofereix la possibilitat de participar amb els seus comentaris en les entrades publicades per BELVIS en la secció API Noticies. BELVIS encomana als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixin atentament les presents condicions específiques si pretenen participar, ja que amb aquesta s’entendran com acceptades les presents normes d’ús en la seva totalitat. En cas de no estar d’acord amb aquestes normes, es suggereix a l’usuari que no participi. Normes d’Ús de la pestanya Serveis En la secció “Serveis” s’informa sobre els serveis que ofereix a l’usuari el Grupo BELVIS, incloent els serveis de: - Administració de patrimonis immobiliaris (lloguers) - Intermediació immobiliària (compraventa / inversions) - Reformes i rehabilitacions - Assegurances (llar, comunitats, garantia de lloguer, etc.) BELVIS informa que aquests serveis seran prestats en les seves oficines, sense que es puguin contractar mitjançant la present website. En cas que l’usuari desitgi més informació, podrà contactar amb BELVIS mitjançant els diferents formularis disposats a belvisgrupo.com. Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció. Les presents Condicions Generals d’Ús estaran subjectes a la legislació espanyola i, en especial, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Barcelona.